Досвід роботи по морально-етичному вихованню

  

У сучасному житті необхідний творчий пошук нових підходів, концептуальних шляхів і змістовних форм у роботі з дітьми.

Сучасні виховні концепції відрізняються прагненням опиратися на загальнолюдські цінності й цивілізовані форми життєдіяльності у всіх сферах. У всіх концепціях тієї або іншим заходом присутні:

• ідеї гуманізації;

• здійснення виховання в контексті культури;

• створення відкритих виховних систем;

• повернення виховання в сім'ю;

• підтримка й розвиток індивідуальності;

• альтернативність і гнучкість методів і організаційних форм виховання.

У психолого-педагогічній науці ведеться розробка проблем розвитку культури особистості, яка підкреслює її теоретичну й практичну необхідність для реального навчально-виховного процесу.

Гуманістична школа здійснює рішучий поворот до особистості школяра. Учень стає дійсно суб'єктом свого розвитку, а не засобом, за допомогою якого педагоги реалізують відчужені від даного індивіда абстрактні плани й програми. Така школа поважає особистість кожного учня, його індивідуальні життєві цілі, запити й інтереси, створює сприятливі умови для нього самовизначення в розвитку. Педагоги в такій школі орієнтуються не тільки на підготовку вихованця до майбутнього життя, але й на забезпечення повноцінного переживання кожного вікового етапу: дитинства, отроцтва і юності — згідно із психічними особливостями особистості, яка розбудовується.

Нові підходи до виховання особистості школяра

Кілька років тому в більшості з нас була ілюзія: швидка демократизація країни також приведе нас до високого економічного й культурного рівня, який давно досягнуться в більшості цивілізованих країн і в навчанні, і у вихованні в тому числі.

Культура й багатство країни можуть вимірятися простим критерієм: якою мірою сім'я займається вихованням своїх дітей. Так, в Америці, Франції, Німеччині, в інших розвинених країнах функції виховання бере на себе сім'я. Вона відповідає за дитину перед законом і перед вимогами суспільної моралі, а школа вирішує ті ж проблеми лише в навчальному процесі й не несе відповідальності за поведінку школярів на вулиці.

Життя показує, що пройде чимало часу, поки в нашій країні ситуація в сім'ї й у школі зміниться кардинально.

Так або можемо ми в таких умовах відмовитися від людини, від шкільного працівника, який би побрав на себе духовну турботу про особистість?

Звичайно, на уроці кожний учитель може зробити багато чого для пробудження високих духовних прагнень дитину, дати приклади морального судження, доброти й милосердя. І якби сім'я, соціальна дійсність підтверджували пережите на уроках, а досвід спілкування з миром дорослих закріплював кращі людські якості, те, напевно, цього було б цілком достатньо для шкільного виховання.

Однак моральний стан позашкільного середовища, розмивання моральних принципів у суспільстві, яке виникло на хибкому фундаменті економічної розрухи, не можуть дати необхідної підтримки духовному здоров'ю людину. Вільний ринок приходить до нас із такими моральними рецидивами, як корисливість, злодійство, хабарництво, організована злочинність. Під прикриттям діловитості, підприємництва найчастіше розуміється престиж крайнього егоїзму, виправдовується законність досягнення мети будь-якими шляхами, виникає небезпека поваги нечесності й несправедливості, поклоніння перед багатством, владою грошей, «гарної життям», незалежно від того, якою ціною це досягнуте. Так званий перехідний період уже дав нашим дітям можливість познайомитися з напівпорнографічним «мистецтвом», націлив на вибір сексуальної розбещеності. У той час, як стираються грані між добром і злом, між моральним і аморальним, доросле суспільство, яке усвідомлює свою відповідальність перед підростаючим поколінням, не може залишити його без підтримки й допомогти у важкий період самовизначення.

І вчителі, і батьки, і будь-яка зріла людина повинні брати на себе завдання духовного наставництва. Тим більше це завдання повинен вирішувати професіонал — учитель, вихователь, класний керівник.

Можна сказати, що програмне завдання сучасної педагогіки — формування гармонійної, всебічно розвитому особистості — це ідеал, чи ідеальна ціль, до якої повинні прагнути суспільство й школа, але яка недосяжна на даному етапі.

чи Можемо ми говорити про всебічний розвиток як про найближчу, перспективу? чи Є такі можливості в суспільства зараз? Можливостей, щоб кожний без винятку міг максимально розбудовувати свої розумові й художні здатності, технічні таланти, дійсно опанувати фізичну й духовну культуру (а не просто познайомитися з нею), працювати в тій області, яка найбільш сприятлива для розквіту його особистості й розкриття творчого потенціалу, — їх поки що немає.

Не можна не врахувати й такий суб'єктивний фактор, як бажання й готовність самих учнів розбудовувати свої дарування й здатності. Цей фактор формується, звичайно, у сумі результатів шкільного й сімейного виховання. Але в першу чергу він є результатом впливу суспільної культури. Вона ж, як відомо, розбудовується десятиліттями, якщо не сторіччями.

Оскільки все сказане вище показує, що розробка теми в нашій країні почалася не дуже давно, те й серйозних досліджень у вітчизняній психолого-педагогічній літературі за даної проблеми не так багато, а закордонні дослідження, на жаль, так малодоступні.

Таким чином, демократизація й гуманізація сучасної школи визначає актуальність морально-етичного виховання учнів і загальну тему виховання — відродження в людині культури й моральності.

Для більш глибокого розуміння понять «мораль», «моральність» і «етика» звернемося до тлумачного словника.

Мораль — система норм і принципів поведінки людей у відношенні друг до друга й до суспільства.

Моральність — відповідність поведінки людей нормам моралі.

Етика — 1. Наука про мораль, її походження, розвиток і роль у суспільному й особистому житті людей. 2. Норми поведінки, сукупність моральних правил якого-небудь класу, громадської організації, професії й т. ін.

Сучасна система утвору приділяє великої увагу формуванню саме морально-етичних якостей людину.

Морально-етичне виховання — це виховна діяльність школи й сім'ї з формування стійких моральних якостей, почуттів, звичок і звичок поведінки на основі засвоєння, ідеалів, норм і принципів моралі, а саме:

• усвідомлена любов до Родини, стійкий інтерес до минулого, сьогодення й майбутнього рідного краю; почуття любові й поваги до рідного народу, мови, турботливе відношення до природи й збільшення її багатств; гордість за вітчизняні досягнення в науці, техніку й культурі; прагнення готуватися до захисту своєї Родини;

• уміння жити й працювати в суспільстві;

• потреба брати активну участь у громадському житті свого класу, школи, міста, країни;

• усвідомлення основних принципів гуманізму; розуміння високої, цінності людського життя, прагнення будувати свої взаємини з людьми за законами совісті, добра. і справедливості; здатність до співпереживання, шляхетності й щедрості; потреба захистити слабкого, допомогти відстаючому, піклуватися про батьків і інших членів сім'ї, уміння поважати честь гідність людину; турботливе й. людяне відношення д природи, тварину й рослинного миру;

• розуміння свідомої дисципліни як основи нормального, організованого життя й діяльності людину; дотримання встановлених норм і правил поведінки в школі, будинку й у громадських місцях сумлінне виконання своїх обов'язків; уміння керувати своєю поведінкою, своїми потребами й бажаннями; здатність стримувати себе й інших від недисциплінованих учинків;

• Розуміння морально-етичної основи культури поведінки, гармонійного об'єднання культури поведінки з моральною вихованістю; потреба знати основні правила повсякденного етикету й бажання виконувати їх, уміння поводитися згідно й правил культури поведінки; почуття міри й такту в спілкуванні з людьми, уміння долати протиріччя й конфлікти у відносинах з ними; прагнення говорити рідною мовою, збагачувати свій словниковий запас, удосконалювати свій, смак;

• потреба у виготовленні вольових рис характеру, здатність ставити перед собою ціль і виконувати її, об'єктивно оцінювати себе; уміння відстоювати свою точку зору й вислухувати інших; моральна стійкість і здатність протистояти дурним впливам; прагнення й готовність займатися моральним самовихованням;

• розуміння сутності гуманних, високоморальних відносин між юнаками й дівчатами; правильна вистава про дружбу й любов у підлітків; прагнення до чесності й скромності, краси й шляхетності у взаєминах; усвідомлення морального ідеалу сім'ї, взаємозв'язки моральних якостей сім'янина й громадянина;

• непримиренне відношення до відхилень від норм моральної поведінки, до проявів егоїзму, жорстокості й байдужості.

Роз'яснення учням моральних понять

У центрі морально-етичного виховання перебуває особистість людини. Тому навчити поважати людину — значить дати вистави про морально-етичні принципи поведінки. Із цією метою я в плані виховної роботи включила необхідний цикл бесід, які послідовно роз'ясняють морально-етичні поняття (наприклад, «чуйний», «уважний», «безкорисливий», «гуманний»). Тематика бесід являє собою не сухий перелік необхідних для засвоєння понять, а яскраві, образні визначення, близькі до афоризмів. Це свого роду морально-етичні заповіді дитинства і юності.

Серед них — теми про обов'язок людини перед іншими, про турботливе відношення до них; «Найпрекрасніші й у той же час найщасливіші люди — ті, хто пережив своє життя, опікуючись про щастя інших». «На твоєму людському шляху — камені, які ти повинен забрати, щоб тому, хто йде за тобою, було легше. Якщо за своє життя ти не побачив ніякого каменю й не забрав його — ти не людей».

Краткий пересказ
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: