Загальні основи проектування у виробничій діяльності людини. види проектів

  

Мета уроку: сприяти засвоєнню знань про основи проектування у сфері виробництва; формування практичних умінь та навичок обґрунтування основних ознак проектної діяльності та аналізу проектів за різноманітністю. Розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які виконують найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професій регіону. Обладнання: банк проектів, виконаних учнями в попередні роки, наочні посібники, плакати, стенди. Тип уроку: комбінований.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ I. Організаційна частина (2 хв) ІI. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів (2 хв) III.

Мотивація навчальної діяльності учнів (2 хв) IV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку (2 хв) V. Вивчення нового матеріалу (15 хв) VI. Практична робота (20 хв) VII.

Підведення підсумків уроку (2 хв) ХІД УРОКУ І. організаційна частина

Перевірка присутніх.

Призначення чергових. Іі. актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів Учитель проводить усне опитування учнів.

1. Які проектні завдання виконувалися вами в попередні роки? 2. Що являє собою проект на уроках трудового навчання? 3. З яких основних етапів складається проектно-технологічна діяльність? 4. Які методи проектування ви знаєте? III. Мотивація навчальної діяльності Сьогодні ми ознайомимося з проектною технологією як складовою виробничої діяльності людини, видами проектів. Завдяки одержаним знанням і вмінням (сутність виробничого проекту та здійснення аналізу проектів за видами) ви зможете відчути себе дорослим та досвідченим працівником у сфері виробництва. IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку Учитель записує на дошці тему уроку, повідомляє навчальну мету та визначає такі завдання уроку:

визначити сутність проектування у сфері виробництва;

обґрунтовувати основні ознаки проектної діяльності та проаналізувати проекти за різноманітністю. V. Вивчення нового матеріалу План вивчення: 1. Проектна технологія як складова виробничої діяльності людини. 2. Види проектів. Проектування не є принципово новим видом людської діяльності. Творчі відкриття винахідника чи науковця, створення архітектурних споруд чи художніх творів — це прояв творчості, і водночас — це проектування у певній галузі людської діяльності. Будівництво єгипетських пірамід, зведення Великої китайської стіни — це ті проекти, що у свій час були не менш значущими, ніж сучасний проект автомобіля без двигуна внутрішнього згорання. Проектування як особливий вид діяльності формується на початку ХХ століття і пов’язаний спочатку з діяльністю креслярів, необхідністю особливо точного перенесення задуму інженера чи винахідника у вигляді графічного зображення для передачі його виконавцям на виробництві. Однак поступово таку діяльність пов’язують із науково-технічними розрахунками основних параметрів майбутньої технічної системи, її попереднім дослідженням.

 Проект починається із творчого задуму чи якоїсь ідеї щось практично втілити в життя. Наприклад, у Вас з’являється задум вступити до одного з престижних вузів нашої країни. Які подальші Ваші дії? Так, може бути декілька варіантів — від обговорення цієї ідеї з батьками до визначення проблемних для вас запитань і відповідного пошуку потрібної інформації. Але згодом Ви обов’язково складете план дій для реалізації задуму. У загальних рисах будь-який проект — це спочатку ідея чи задум, а вже лише потім план для її реалізації та власне технічна чи практична реалізація плану. Досить часто проект пов’язують із розв’язанням певної проблеми. Проект як проблема може обумовити таку ситуацію творчості, в якій дизайнер намагається віднайти новий нестандартний розв’язок, щоб отримати шанс натрапити на щось інше, що позбавлене усталених стереотипів чи загальноприйнятих правил.

Тоді виконання проекту набуває фантастичних або незвичних форм та конструкцій. Розв’язання проблеми передбачає, з одного боку, обґрунтування її актуальності, а з іншого — використання сукупності різноманітних методів дослідження, експериментальну перевірку можливих шляхів її розв’язання, винайдення нових технологій для реалізації проекту. Тут можна навести найбільш відомі світові проекти сучасності, в основі яких покладено певну проблему, і серед них — це створення лазерного термоядерного реактора (Иаііопаї І§піііоп РасіШу (ИІР) Лівермор, Каліфорнія, США). Проблема може носити й інший характер, що наближає її до завдань естетизації оточуючого середовища. Так, однією з дизайнерських компаній було запропоновано покращити вигляд службових приміщень за допомогою зміни форми та оздоблення вогне гасників. Отже, проект може розв’язувати певну проблему, практичне завдання, і власне зміст проблеми та відповідні завдання будуть визначати не лише можливі шляхи їх розв’язання, але й практичний результат, який одержують під час реалізації проекту.

Продуктом проектної діяльності може бути не лише створення матеріального продукту, а означення його у певній знаковій формі — у вигляді текстів, креслень, графіків, розрахунків, моделей у пам’яті ЕОМ тощо. Разом із тим результат проекту, наприклад, у конструкторській діяльності, повинен бути обов’язково реалізованим у вигляді дослідного зразка, за допомогою якого уточнюються розрахунки, наведені в змісті проекту, конструктивно-технічні характеристики об’єкта проектування чи технічної системи. Отже, підсумуємо.

Краткий пересказ
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: